jun 012010
 

Emittent: NV Stadsherstel Breda

Het Doel: Belegging in gerestaureerde Rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Bedrag van de obligatielening: Euro 1 mln.

Coupures: 1000 coupures van Euro 1000

Looptijd: onbeperkt. De emittent behoudt zich het recht voor de obligatielening vervroegd af te lossen

Aflossing: De minimale looptijd is 5 jaar. Daarna neemt NV Stadsherstel Breda op eerste verzoek de obligatie(s) retour tegen 100% van de uitgiftekoers.

Couponrente: 3 % uit te keren per jaar achteraf op 1 december van elk jaar.

Toewijzing: de toewijzing geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. NV Stadsherstel Breda behoudt zich het recht voor inschrijvingen, zonder opgaaf voor redenen, te weigeren en/of de uitgifte van obligaties niet te effectueren. In dit laatste geval zullen reeds gestorte gelden met rente worden terugbetaald.
Zodra het investeringsbedrag is bijgeschreven op de rekening van NV Stadsherstel Breda (bankrekening Rabobank 1889.49.259 t.n.v NV Stadsherstel Breda), ontvangt de inschrijver op de obligatielening binnen een week een bevestiging van de toekenning van de obligatie(s).

Obligaties op naam: de obligaties worden op naam gesteld. Van de obligaties worden geen schuldbewijzen uitgegeven. De namen van de obligatiehouders worden vermeld in een register dat door NV Stadsherstel Breda wordt bijgehouden.

Betaling rente en aflossing: middels een geautomatiseerd systeem zullen rente en aflossing worden verwerkt. Deze verwerking zal onderdeel uitmaken van de jaarlijkse accountantscontrole.

N.V. Stadsherstel Breda

Het behoud en de revitalisering van het Bredase erfgoed is de hoofddoelstelling van NV Stadsherstel Breda. Daarbij richt Stadsherstel Breda zich primair op Rijks- en Gemeentelijke monumenten en op beeldbepalende panden. Breda is een echte monumentenstad en Stadsherstel Breda bezit een aantal karakteristieke panden.

Deze historische panden liggen vaak niet gemakkelijk in de markt. Soms door de complexiteit van de restauratie of anders vanwege de omgeving waarin ze zich bevinden.

Om die reden is in 1995 door een tiental bedrijven en instellingen, waaronder de gemeente Breda, de NV Stadsherstel Breda opgericht.

Het werkapparaat van Stadsherstel Breda is bescheiden van omvang. We zien onszelf vooral als organisator van het restauratieproces. Ons werk bestaat onder andere uit het creëren van een toekomstvaste bestemming voor panden ‘in nood’. Het bij elkaar brengen van deskundigen, het ontwikkelen en bewaken van het restauratieplan en het genereren van de noodzakelijke financiële middelen.

Stadsherstel Breda werkt bij de restauratie en herbestemming van haar erfgoed samen met partners die ruime ervaring hebben opgedaan met historische panden. We streven naar duurzame samenwerkingsvormen om panden te kunnen verwerven en beheren. Een succesvol voorbeeld daarvan is de samenwerking met Woonstichting AlleeWonen/Singelveste en de gemeente om het gebied rond de Boschstraat een nieuwe impuls te geven.

Het werk van Stadsherstel Breda wordt mede mogelijk gemaakt door haar aandeelhouders en historisch geïnteresseerde Bredanaars die Stadsherstel Breda ondersteunen door de aankoop van obligaties. Onze obligatiehouders ontvangen een aantrekkelijk rendement en worden daarnaast betrokken bij het werk van NV Stadsherstel Breda.

Zij worden uitgenodigd voor de jaarlijkse obligatiehouderbijeenkomst en de activiteiten rond de nationale monumentendag. Jaarlijks ontvangen zij de nieuwsbrief en het jaarverslag.

N.V. Stadsherstel Breda
Postbus 4939
4803 EX BREDA
Telefoon 076 521 51 48
Mobiel 06 38 92 82 87
Email info@stadsherstelbreda.nl
www.stadsherstelbreda.nl

© Breda, Juni 2010.